WAGA SEISHUN NI KUI NASHI

V'76

WAGA SEISHUN NI KUI NASHI

NO REGRETS FOR OUR YOUTH

Akira Kurosawa
J, 1946

WAGA SEISHUN NI KUI NASHI

Akira Kurosawa
J, 1946
, min,