SANSHIRO SUGATA

V'76

SANSHIRO SUGATA

JUDO SAGA

Akira Kurosawa
J, 1943

SANSHIRO SUGATA

Akira Kurosawa
J, 1943
, min,