PORTRETY

V'65

PORTRETY

PORTRAITS

Mirostaw Kijowicz
PL, 1964

PORTRETY

Mirostaw Kijowicz
PL, 1964
, min,