MALU TIANSHI

V'91

MALU TIANSHI

STRASSENENGEL

Yuan Muzhi
VR China, 1937

MALU TIANSHI

Yuan Muzhi
VR China, 1937
, min,