ZABRISKIE POINT

V'95

ZABRISKIE POINT

Michelangelo Antonioni
USA, 1970

ZABRISKIE POINT

Michelangelo Antonioni
USA, 1970
, min,