BASHU, GHARIBEYE KUCHAK

V'95

BASHU, GHARIBEYE KUCHAK

BASHU, DER KLEINE FREMDE

Bahram Beyzai
Iran, 1986

BASHU, GHARIBEYE KUCHAK

Bahram Beyzai
Iran, 1986
, min,