Fiction

NIKUI ANCHIKUSHO

I HATE BUT LOVE
KURAHARA Koreyoshi
J 1962
105min
V'07

A film and television star, Daisuke gets tired of his glamorous life and decides to embark on an adventure, transporting a jeep to a doctor in a small western village. His manager and lover Noriko follows him, bringing crowds and reporters along the way.

Credits
 • Ishihara Yujiro - Kita Daisaku
 • Asaoka Ruriko - Sakakida Noriko
 • Ashikawa Izumi - Igawa Yoshiko
 • Koike Asao - Kosaka Toshio
 • Nagato Hiroyuki - Ichiro-chan
 • Kawachi Tamio - Ozaki Hiroshi
 • Yamada Nobuo
 • Hashimoto Fumio
 • Mamiya Yoshio
 • Suzuki Akira
 • Mayuzumi Toshiro
 • Chiba Kazuhiko
Nikkatsu Corporation 3-28-12, Hongo, Bunkyo-ku Tokyo 113-0033, Japan T 3 56891018 matsuda475@nikkatsu.co.jp

Nikkatsu Corporation 3-28-12, Hongo, Bunkyo-ku Tokyo 113-0033, Japan T 3 56891018 matsuda475@nikkatsu.co.jp

35 mm
col
Related Movies