NIKUI ANCHIKUSHO

V'07

NIKUI ANCHIKUSHO

I HATE BUT LOVE

KURAHARA Koreyoshi
J, 1962
Fiction, 105min, OmeU

NIKUI ANCHIKUSHO

KURAHARA Koreyoshi
J, 1962
Fiction, 105min, OmeU

Cast: 
Ishihara Yujiro
Kita Daisaku
Asaoka Ruriko
Sakakida Noriko
Ashikawa Izumi
Igawa Yoshiko
Koike Asao
Kosaka Toshio
Nagato Hiroyuki
Ichiro-chan
Kawachi Tamio
Ozaki Hiroshi
Screenplay: 
Yamada Nobuo
Sound: 
Hashimoto Fumio
Camera: 
Mamiya Yoshio
Editor: 
Suzuki Akira
Composer: 
Mayuzumi Toshiro
Decoration: 
Chiba Kazuhiko

Production: 
Nikkatsu Corporation 3-28-12, Hongo, Bunkyo-ku Tokyo 113-0033, Japan T 3 56891018 matsuda475@nikkatsu.co.jp
World Sales: 
Nikkatsu Corporation 3-28-12, Hongo, Bunkyo-ku Tokyo 113-0033, Japan T 3 56891018 matsuda475@nikkatsu.co.jp
Format: 
35 mm
Color
Kopie mit freundlicher Unterstützung der Japan Foundation Tokyo

A film and television star, Daisuke gets tired of his glamorous life and decides to embark on an adventure, transporting a jeep to a doctor in a small western village. His manager and lover Noriko follows him, bringing crowds and reporters along the way.