VIENNA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: OCTOBER 25 – NOVEMBER 8, 2018

Hypnotist

V' 14

The Hypnotist


USA, 1970
11min, stumm

© Albert Steg

The Hypnotist


USA, 1970
, 11min, stumm

Format: 
16 mm
Black/White