KURUTTA BUTOKAI

MUSCLE/LUNATIC THEATRE
Hisayasu Sato
J 1988
V'95