PLASTER MIODU

V'77

PLASTER MIODU

HONEYCOMB, THE

Halina Filek
PL, 1976

PLASTER MIODU

Halina Filek
PL, 1976
, min,