HOGO FOGO HOMOLKA

AUTOBESITZER HOMOLKA
Jaroslav Papousek
Udssr 1971
V'72