HATTA ISHAR AKHAR

V'94

HATTA ISHAR AKHAR

AUSGANGSSPERRE

Rashid Masharawi
Palästina/NL, 1994

HATTA ISHAR AKHAR

Rashid Masharawi
Palästina/NL, 1994
, min,