AH YING

MING GHOST
Chiu Kang-chien
Taiwan 1991
V'93